Ön Muhasebe Hizmeti

20.06.2021
121

Bünyesinde ön muhasebe departmanı olmayan veya bu departmanın iş yükü, bilgi düzeyi vb. sebeplerle raporlama ve analiz konularında eksiklik hisseden küçük ve orta ölçekli işletmeler için, Boğaziçi Müşavirlik tarafından Ön Muhasebe Hizmetleri kapsamında sunulmakta olan hizmetler aşağıda yeralmaktadır. 

 • Gelir ve Giderlerin Kayıt ve Raporlanması
 • Kasa, Banka, Çek/Senet, Kredi Kartı, POS vb.
 • Tahsilat ve Ödeme İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması 
 • Cari İşlemlerin Kayıt ve Raporlanması
 • Stok İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması
 • Demirbaş İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması
 • Proje Bazlı Gelir, Gider ve Kârlılık Raporlaması

İşletme Gelirlerinin Kayıt ve Raporlanması

İşletmelerin öncelikle esas ticari faaliyetleri neticesinde elde ettikleri satış gelirleri olmak üzere, kira, faiz, kur farkı (kambiyo), komisyon vb. belgeli ve belgesiz tüm gelirlerinin, sadece Boğaziçi Müşavirlik ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilmekte olan güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır.

Sözkonusu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla raporlanabilmektedir.

İşletme yönetimi, işbu raporların; 

 • Satılmakta olan mal ve hizmet gruplarına,
 • Sözkonusu mal ve hizmetlerin alt gruplarına,
 • Satış yapılan coğrafi bölgelere,
 • Satış ve tahsilat yöntemlerine
 • Bayi veya satış personeline,

Vb. kriterlere göre düzenlenmesini talep edebilmektedir. Ayrıca hazırlanacak olan tüm GELİR RAPORLARI, sayısal tablolarla, her bir konuyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

İşletme Giderlerinin Kayıt ve Raporlanması

İşletmelerin ticari faaliyetleri kapsamındaki ürün ve hizmet üretim giderleriyle, genel yönetim, pazarlama-satış-dağıtım, Ar-Ge vb. belgeli ve belgesiz tüm giderlerinin, sadece Boğaziçi Müşavirlik ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilmekte olan güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır.

Sözkonusu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla raporlanabilmektedir.

İşletme yönetimi, bu raporların; 

 • Mal ve hizmet üretim giderleri,
 • Gider çeşitleri, 
 • Gider merkezleri,
 • Şube ve/veya personel,

Vb. kriterlere göre tanzim edilmesini talep edebilmektedir. Ayrıca hazırlanacak olan tüm GİDER RAPORLARI, sayısal tablolarla, her bir konuyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır

Tahsilat ve Ödemelerin Kayıt, Takip ve Raporlanması

İşletmelerin özellikle bankalar ve kredi kuruluşları nezdindeki kredibilitesini etkileyecek olan,

 • Kredi taksiti, 
 • Kredi kartı hesap ekstresi,
 • Çek-Senet
 • Vergi, prim, 

Vb. ÖDEMELERLE, İşletme tarafından yapılacak olan çek, senet vb. TAHSİLATLAR vade tarihlerine göre takip edilmek suretiyle, belli bir süre öncesinde işletme yetkililerine e-posta, sms, vb. yöntemlerle hatırlatma yapılmaktadır.

Cari İşlemlerin Kayıt, Takip ve Raporlanması

İşletmelerin öncelikle ticari faaliyetleri sebebiyle mal-hizmet veya para alışverişi içerisinde olduğu,

 • Alıcılar (Müşteriler),
 • Satıcılar (Tedarikçiler)
 • Personel olmak üzere,

ticari veya finansal ilişkisi bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla olan tahsilat, ödeme, fatura, çek, senet vb. işlemlerinin kaydı sağlanmaktadır. 

Bu kayıtlar işletme yöneticilerinin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla raporlanabilmektedir. İşletme yönetimi söz konusu raporların;

 • Cari grupları (Alıcılar/Satıcılar/Personel vb),
 • Bakiye türleri (Borçlu/Alacaklı vb) 
 • Bakiye Miktarları,

Vb. kriterlere göre düzenlenmesini talep edebilmektedir. Ayrıca hazırlanacak olan tüm CARİ HESAP RAPORLARI sayısal tabloların yanısıra her bir konuyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

Öte yandan İşletme yönetiminin anlık olarak ihtiyaç duyabileceği cari hesap bazındaki, “Cari Hesap Hareket Raporu” da İşletme yetkilileri tarafından istenildiği zaman görüntülenebilmektedir.

Kasa, Banka, Çek/Senet, Kredi Kartı, POS İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması

İşletmeler tarafından kasa, banka, çek-senet, kredi kartı, POS vb. tüm ödeme ve tahsilat unsurlarıyla yapılan işlemlerin, işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır. 

Bu hizmet kapsamında Boğaziçi Müşavirlik tarafından her bir işlem için ayrı ayrı oluşturulan kayıtlarla, 

 • Kasa defterleri ve mevcutları, 
 • Banka hesap ekstreleri ve mevcutları, 
 • Kredi kartı ekstreleri, 
 • POS Hesap Ekstreleri
 • Çek koçanları 

vb. kıymetli evrakların tamamı düzenli aralıklarla karşılaştırmalı olarak kontrolden geçirilmektedir. Boğaziçi Müşavirlik tarafından yapılan bu kontroller neticesinde, kayıtlarla sayım sonuçları arasında uyumsuzlukların tespiti halinde, söz konusu uyumsuzluklar İşletme yetkililerine sebep ve sonuçlarıyla birlikte raporlanmaktadır.

Bu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla raporlanmaktadır. 

Ayrıca aşağıda belirtilen

 • Kasa hareketleri Dökümü (Kasa defteri),
 • Banka hareketleri Listesi (Banka Hesap Dökümü), 
 • Çek-Senet Listesi,
 • Kredi Kart Harcama Raporu
 • POS Bloke Listesi,

Vb. raporların yanı sıra İşletme yönetimi tarafından ihtiyaç duyulan başka raporlar da hazırlanabilmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak olan tüm raporlar, sayısal tablolar ve her bir tabloyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

Stok Kayıt, Takip ve Raporlanması

İşletmenin hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari mal stoklarıyla, sarf malzemesi stok işlemlerinin işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır.

Bu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla raporlanmaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen

 • Stok mevcutları,
 • Stok hareketleri (Banka Hesap Dökümü), 

Vb. raporların yanı sıra İşletme yönetimi tarafından ihtiyaç duyulan başka raporlar da hazırlanabilmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak olan tüm raporlar, sayısal tablolar ve her bir tabloyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

Demirbaş Kayıt, Takip ve Raporlanması

İşletmeye ait tüm demirbaşlarla, yeni demirbaş alımları ve satışlarının işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır. Ayrıca bu kayıtlar esnasında her bir demirbaş için zimmet kaydı oluşturularak işletme kaynaklarının etkin kullanımı sağlanabilmektedir.

Bu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla raporlanmaktadır. 

​Ayrıca aşağıda belirtilen

 • Genel Demirbaş listesi,
 • Demirbaş zimmet listeleri, 

Vb. raporların yanı sıra İşletme yönetimi tarafından ihtiyaç duyulan başka raporlar da hazırlanabilmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak olan tüm raporlar, sayısal tablolar ve her bir tabloyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

Proje Bazlı Gelir, Gider ve Raporlaması

Özellikle proje bazlı çalışmakta olan işletmelerdeki her bir projenin gelir, gider ve karlılık analizleri yapılabilmektedir. İşletme tarafından yapılan alış, satış, tahsilat ve ödemelerin proje bazlı bildirilmesi halinde gerekli kayıtlar yapılarak Proje odaklı sayısal ve grafiksel raporlar oluşturulabilmektedir.

Veri Güvenliği, Yazılım ve Erişim

İşletmelerden temin edilecek tüm bilgi ve belgeler yukarıdaki bölümlerde de ifade edildiği üzere son derece güvenli veri tabanları ve sunuculara kayıt edilmektedir. Ayrıca söz konusu bilgi ve belgelerin Gizliliği, “Ön Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi”nin GİZLİLİK hükümleriyle güvence altına alınmıştır.

Ön Muhasebe Hizmeti kapsamında işletmelerden temin edilen ticari bilgilerin kaydedilmesi için kendi bünyemizde kullanmış olduğumuz Zirvenova, online ön muhasebe programları kullanılmaktadır. Ancak işletmeler tarafından arzu edilmesi halinde, mevcutta kullanmakta oldukları yazılım veya uygulamalara da veri girişi yapılabilmektedir.

Raporlama süreçlerinde işletme için kullanılmakta olan yazılımların ürettiği raporlarla, başta Excel olmak üzere çeşitli Microsoft Office uygulamaları tarafından düzenlenen raporlar kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen işletme verileri ve raporlarına sadece Boğaziçi Müşavirlik Danışmanlık ve Denetim Ltd. Şti. yetkililerinin 7/24 erişim imkanı bulunmaktadır.