2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

01.01.2021
41

Numara:10
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/10

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

İşyerlerive diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekildekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri vebüyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göreuygulanacaktır.

a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerdeuygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerdeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece1. Grup450036002800250021002. Grup280021001700140013003. Grup2100140013009007004. Grup9007005304503605. Grup5304503103002506. Grup3002501601401097. Grup10986605038

b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevretemizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesininbeşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi,diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerindeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece1. Grup562545003500312526252. Grup350026252125175016253. Grup26251750162511258754. Grup11258756625624505. Grup6625623873753126. Grup3753122001751367. Grup136107756247

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikincifıkrasında, “Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan binagruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yeralan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıylaayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veyayarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğekonulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 ncimaddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar içinbelirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariçolmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdekibelediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlaraait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiylemetreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerdekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdakitarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup22501800140012501050
2. Grup14001050850700650
3. Grup1050700650450350
4. Grup450350265225180
5. Grup265225155150125
6. Grup150125807054
7. Grup5443302519

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

Saygılarımızla.