Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.

01.01.2021
40

Numara:4
Tarih:1.1.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2021/4

KONU: Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)” yayımlandı. 

Hatırlanacağı üzere, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca;

  • Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.
  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma yetkisi 17/1/2021 tarihinden itibaren 2 ay (17/3/2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

3344 Sayılı Karar

Saygılarımızla.