2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

01.01.2021
38

Numara:7
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/7

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NOKONUSU2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması3.600
 3-İlanın; 
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması3.600-360.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması360.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115Tahakkuktan vazgeçme43
MADDE 153/ATeminat tutan150.000
MADDE 177Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1-Yıllık; 
– Alış tutarı300.000
– Satış tutarı420.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı300.000
MADDE 232Fatura kullanma mecburiyeti1.500
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç4,30
MADDE 313Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.500
MADDE 343En az ceza haddi 
 – Damga vergisinde19
– Diğer vergilerde38
MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler240
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı140
3- İkinci sınıf tüccarlar70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf9
II nci derece usulsüzlükler130
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı70
3 – İkinci sınıf tüccarlar32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf5
   
   
MADDE NOKONUSU2021 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması380
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza190.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması380
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza19.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza190.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması380
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara9.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara450
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.400
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası280.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.900
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.400
MADDE 355b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası3,10
MÜKERRERBilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
MADDE 355
 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.300
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında650
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında760
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında390
 – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.900.000
MADDE 370İzaha davet 
 – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı109.000

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Saygılarımızla.