7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

09.06.2021
32

Numara:87
Tarih:9.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/87

KONU: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kapsamı oldukça geniş olan Kanun, mükelleflere; kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına, kesinleşmemiş veya dava safhasında alacakların tasfiyesine, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilerde indirime, matrah artırımına, işletme kayıtlarının düzeltilmesine, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin;

a) 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri

gerekmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalarımıza 2021/84 Sayılı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Saygılarımızla,