Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı.

09.06.2021
73

Numara:89
Tarih:9.6.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2021/89

KONU: Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı.

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu Tebliğin;

 • 1 inci maddesiyle; maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartının aranılacağı açıklanmıştır.
   
 • 2 ve 3 üncü maddeleriyle; Gelir İdaresi Başkanlığına vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinin ve bu belgenin ilgiliye veya ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum veya kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda yapılması hususunda zorunluluk getirmeye yetki verilmiş, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması uygulamasının; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamındaki bankalarda olduğu gibi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin de münhasıran yapım ihaleleri nedeniyle yapılacak ödemelerle sınırlandırılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
   
 • 4 üncü maddesiyle, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramadan ödeme veya işlem yapanlara yıllar itibarıyla uygulanacak idari para cezaları Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.
   
 • 5 inci maddesiyle, borçlular tarafından banka hesabından vergi dairesinin banka hesabına para gönderilmek suretiyle ödeme yapılması halinde, amme alacağının ödeme tarihinin, paranın vergi dairesi hesabına geçtiği tarih olacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.
   
 • 6 ncı maddesiyle tecil faizinin, 7 nci maddesiyle ise gecikme zammının tarihsel olarak uygulanan oranlar Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.
   
 • 8, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleriyle, 6183 sayılı Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde;

– Fiziki veya elektronik ortamda satışa çıkarılacak menkul malın rayiç değerinin 10.000,- liranın üzerinde olması halinde yapılacak menkul mal satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat alınacağı,

– Mal kendisine ihale olunanın malı almaktan vazgeçmesi üzerine yapılacaklar,

– Gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usulleri,

– Satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerine göre yapılacak ilanlar

hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

 • 9 uncu maddesinde, taşınır rehnine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
   
 • 14 üncü maddesiyle, 7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı.

Saygılarımızla,