2021 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.

01.01.2021
44

Numara:9
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/9

KONU: 2021 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

Buna göre, 1/1/2021tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birineisabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşeisabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma veçekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılıŞans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların DüzenlenmesiHakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703TL,

olarak dikkate alınacaktır.

1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

MatrahVerginin Oranı (%)Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerdeİlk                           380.000 TL için110Sonra gelen             900.000 TL için315Sonra gelen          1.900.000 TL için520Sonra gelen          3.600.000 TL için725Matrahın              6.780.000 TL’yi aşan bölümü için1030 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Saygılarımızla.